I. Предмет
Този документ представлява общи условия за ползване на сайта https://jv-gold.com/, както и
сключване на договор за покупко-продажба между търговецa и неговите клиенти.

II. Данни за фирмата

 1. Фирма : „ЕС ДЖЕЙ ВИ 2019 ЕООД“ е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност по смисъла на
  Търговския закон с ЕИК: 205478892; адрес на управление: НАДЕЖДА 2, БЛ.272, ВХ.Й, ЕТ.7, АП.252 и МОЛ: СВЕТОСЛАВ ЖИВКОВ МИТКОВ.
 2. „ЕС ДЖЕЙ ВИ 2019“ ЕООД администрира интернет страницата https://jv-gold.com/ и съответните ѝ
  поддомейни.
 3. Връзка с „ЕС ДЖЕЙ ВИ 2019 ЕООД“ се осъществява на телефон 0888 088 980 и на имейл Sjv_gold@abv.bg

III. Дефиниции

 1. Интернет сайт – домейнът https://jv-gold.com/ и неговите поддомейни.
 2. Продавач – „ЕС ДЖЕЙ ВИ 2019“ ЕООД
 3. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на
  https://jv-gold.com/ по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от
  него, купува, връща стоки и др.
 4. Съдържание – Цялата информация на сайта, която може да бъде видяна посредством използването на
  всякакъв вид електронно устройство.
 5. Въпрос – Форма на обръщение с цел да се получи информация относно продукти на съответната
  страница.
 6. Отговор – писмена или вербална информация, която е предадена на клиента, който е задал въпрос по
  един от посочените канали за информация.
 7. Продажна цена – обявената на всеки продукт/артикул цена в български лева, включваща данък добавена
  стойност с изключение на продуктите за които трябва да се изиска цена посредством специалният бутон „Попитай за Цена“.
 8. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача,
  чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки от Сайта.
 9. Стока – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
 10. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки, които се
  предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното,
  за определен период от време, посочен от Продавача.
 11. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

IV. Общи положения

 1. Общите условия на https://jv-gold.com/, са задължителни за всички потребители на сайта.
 2. Всяко използване на този сайт означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за
  използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
 3. Общите промени могат да бъдат променени едностранно от https://jv-gold.com/ по всяко време чрез
  актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължително за всички потребители.
 4. https://jv-gold.com/ има право да извършва промени в условията по всяко време по собствено усмотрение
  или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
 5. Във всеки един от случаите на промяна по общите условия https://jv-gold.com/ ще информира за това
  ползвателите на сайта чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като ползвател на сайта
  имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово
  ползване.
 6. Цените на стоките, описани в Сайта са обвързващи за https://jv-gold.com/ и съответно могат да бъдат
  коригирани по всяко време.
 7. Всякакво съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на
  регулиране на настоящите общи условия.
 8. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на
  количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.
 9. Спецификациите или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни от https://jv-gold.com/
  по всяко време и е възможно да съдържат грешки.
 10. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. https://jv-gold.com/ не носи отговорност за
  политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация,
  съдържаща се в тях.
 11. https://jv-gold.com/ си запазва правото временно да ограничи достъпа до сайта.
 12. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за
  каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от
  Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката,
  издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни
  плащания са единствено за сметка на Купувача.
 13. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа
  на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на
  Стоките в Сайта да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление
  за предлаганата такава. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива
  несъответствия.
 14. В момента, в който Клиентът предостави имейл, той автоматично заявява съгласието си за получаване на
  рекламни материали. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде
  променена по всяко време, като за това трябва се свържете с https://jv-gold.com/.

V. Онлайн продажба/сключване на договор.

 1. Достъпът до сайта https://jv-gold.com/ с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
 2. https://jv-gold.com/ си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до
  реализиране на Поръчка, ако сметне, че това би било в ущърб на „ЕС ДЖЕЙ ВИ 2019“ ЕООД по какъвто и да е
  начин.
 3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка по телефон или имейл
  или на посоченият на сайта адрес. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да
  бъде необходимо да се обосновава за това.
 4. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки,
  следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
 5. Всяка добавена в количката за покупки, Стока е достъпна за покупка в рамките на наличните количества.
  Добавянето на Стока в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на
  поръчката.
 6. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него по всякакъв
  възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
 7. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът заявява желанието си да получи съответната Стока от
  Продавача срещу заплащане на посочената в сайта цена.
 8. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което се генерира
  автоматично и, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за
  изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
 9. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от
  Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност
  или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по
  телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената
  предварително сума за Стоката.
 10. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи
  условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.
 11. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което
  следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо
  задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да
  търси от другата обезщетение за анулирането.
 12. В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от
  Продавача, Последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 14
  (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора.
 13. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до
  получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай,
  че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
 14. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите
  по отношение на стоките, предлагани от https://jv-gold.com/, при положение, че когато е поръчана повече от
  една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а
  останалите бъдат върнати на продавача запечатани.
 15. В случай, че поръчана и предварително платена Стока от Клиента не може да бъде
  доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по
  сметката на Клиента платената вече Стока, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е
  установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на
  Договора.

VI. Стоки, за които клиентът няма право на отказ.
Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 1. При доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок
  на годност.
 2. При доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати
  поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
 3. При доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други
  стоки, от които не могат да бъдат отделени.

VII. Плащане и фактуриране.

 1. Всички цени на Стоките на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) и с включено ДДС и всички други
  изисквания по закон данъци или такси.
 2. Обикновено начините на плащане, които предлага https://jv-gold.com/ са: наложен платеж.
 3. https://jv-gold.com/ издава фактура за всяко плащане по поръчка, чрез която Клиентът си е купил стока.
  Клиентът се съгласява да получи фактурата бон чрез куриер или по електронен път на e-mail, посочен от
  клиента.
 4. Ако Клиентът желае фактура, е длъжен да предостави всичката необходима информация в съответствие с
  действащото законодателство за издаването ѝ.
 5. Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин и съгласно договореното
  при сключване на договора от разстояние.
 6. Клиентът се съгласява, че Продавачът има право да изисква и приема авансово плащане за сключените с
  клиента договори за покупка на Стоки, преди да бъдат доставени.
 7. https://jv-gold.com/ не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на
  стоки и/или услуги, предлагани от партньорите на https://jv-gold.com/, които имат задължението да правят
  това съгласно действащото законодателство.
 8. С цел правилно фактуриране и предвид сключения Договор за Банково Изплащане на Парични Преводи
  между https://jv-gold.com/ и Лицензирана Куриерска Фирма, касов бон НЕ се издава. За направеното от
  клиента плащане куриера издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен
  платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава
  касова бележка. Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и
  отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който Ви
  освобождава от задължението да издавате Фискална касова бележка, е плащането към Вас да се извършва
  чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор,
  каквито са Еконт или Спиди.
  Самата услуга Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод не налага допълнителни усилия от страна на
  търговеца или неговия клиент.

VIII. Доставка на стоки.

 1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен
  от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
 2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи
  (ръководство за използване, фактура).
 3. Всеки клиент, направил поръчка през сайта https://jv-gold.com/ или по телефон или e-mail, посочен на сайта
  https://jv-gold.com/ e длъжен да освободи пратката си от куриерската фирма с изключение на случаите
  когато има несъответствие с артикула или нарушена негова цялост. Ако потребител се съмнява в това при
  приемането на продуктите, то той трябва да се свърже с нас незабавно и да направи рекламация пред
  куриера, който доставя поръчката му.
 4. Всеки клиент има право да откаже поръчката си, дори след като тя вече е изпратена, но задължително
  трябва да заплати куриерските разходи в двете посоки, за да се върне стоката обратно към изпращача.
 5. Срок за изпълнение на поръчката – до 10 работни дни.
 6. Приоритетен час на доставка се заплаща допълнително според тарифата на куриерската фирма.
 7. Ако желаете да получите няколко продукта с една обща доставка, моля добавете всеки от тях в една обща
  кошница.
 8. Всяка наша пратка пътува към Вас с опция ПРЕГЛЕД, молим задължително възползвайте се от нея и
  преглеждайте пратките си пред КУРИЕРА ИЛИ В ОФИСА НА КУРИЕРА. Липси или несъответствия по
  поръчката Ви, които не са регистрирани пред Куриер или в офиса на куриера, няма да бъдат уважавани!
 9. Клиента извършил поръчката се задължава да освободи пратката си в срок от 7 дни от нейното
  пристигане в офиса на куриера. В случаите, когато не вземете поръчката си в рамките на 7 дни от куриер,
  всеки следващ ден се таксува престой (магазинаж).
 10. Моля обърнете внимание, че след като завършите поръчката си тя се предава на куриерската фирма
  максимално бързо и не може да бъде спряна. При отказ на вече изпратена поръчка Вие дължите доставките
  на куриерската фирма в двете посоки.
 11. Запазваме си правото при непредвидени обстоятелства да доставим Вашите продукти в различен срок
  от упоменатия поради причини, за които ще бъдете информирани своевременно.
 12. При настъпване на рекламационно събитие клиента трябва да ни уведоми незабавно в писмен вид на
  посоченият имейл в Контакти.
 13. В случай че откаже да заплати дължимата сума за поръчаната стока и нейната доставка, дължимата сума
  по изпращането и връщането на стоката ще му бъде потърсена по законов ред.

IX. Отговорност

 1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди,
  настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
 2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на
  поръчаната и платена Стока.