https://jv-gold.com/ може без съгласието на клиента да събира данни като, но не само, IP адрес,
операционна система, време за посещение, място, от което е достъпен сайта, име и версия на уеб браузъра
и други данни, предоставени от уеб браузъра, чрез който е осъществен достъпът до сайта.

Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача при
регистриране на поръчка, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви
законосъобразни цели, независимо дали са свързани с без да е необходимо Продавачът да иска съгласието
на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.

Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития
относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.

Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява
всяка предоставена информация или материали от Клиента. Клиентът изрично се съгласява, Продавачът да
може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът
му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които
Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта.

С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си
съгласие с него да се свързват https://jv-gold.com/ или трети лица, които са партньори на https://jv-gold.com/
и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от
сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други
дружества, с които https://jv-gold.com/ може да разработи общи програми за офериране на Стоките и/или
Услугите на пазара и др.

Сайтът https://jv-gold.com/ не съхранява клиентски данни и е в съответствие с общия регламент за защита
на личните данни (GDRP)

https://jv-gold.com/ не носи отговорност за каквито и да било вреди, преки, косвени, инцидентни или
други, настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на сайта или за всякакви
грешки или пропуски в съдържанието, които могат да доведат до вреди.

https://jv-gold.com/ не предлага никакви гаранции, че стоките ще отговарят на изискванията или
очакванията на клиента.

https://jv-gold.com/ при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е вреди, в това число,
но не само пропуснати ползи, загуба на информация, прекъсване на дейност, произтекли от употребата,
невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайта.

Обработка на лични данни.

Целта на събирането на данните е уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им,
оценката на предлаганите Стоки, други търговски дейности, рекламиране на предлаганите Стоки,
маркетингови, медийни, административни, изследователски цел, за проучване на пазара, за следене и
наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Поръчка, Клиентът декларира и приема
безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на https://jv-gold.com/ и дава
изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени

без териториално и/или времево ограничение за горе описаните дейност в т.1 . Също така, Купувачът си
дава изричното и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от
https://jv-gold.com/, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.

Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата относно
обработката на личните данни и свободното им движение, съответно правото на информираност, правото
да променя личните си данни, правото на възражение, правото да не бъдете подложени на еднолично
решение, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му.

Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати
на публикувания в сайта адрес, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са
обработени или не, за което не дължи никаква такса.
Последна актуализация на 12.12.2021г.